Paikallisuutiset

Syyttäjän mukaan Leville haudattiin luvatta rakennusjätteitä vuosien ajan – yrittäjää syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta

Jätemaata läjitettiin syytteen mukaan myös suolle, vesistöihin ja naapurikiinteistölle.

Jätemaita on syytteen mukaan levitetty muun muassa erään Immeljärveen virtaavan ojan päälle. Kuva: Mari Palomaa

Kunnan rakennustarkastaja oli kesäkuussa 2018 suorittamassa tarkastusta paikallisen yrittäjän omistamalle kiinteistölle Sirkassa, kun hän havaitsi kuorma-auton kaatavan maa-ainesta alueella olevaan ojaan. Rakennustarkastaja ilmoitti kuorma-auton kuljettajalle, joka oli yrityksen työntekijä, ettei toiminta ole sallittua, ja määräsi sen keskeytettäväksi.

Myöhemmin samana kesänä paikalla suoritettiin tarkastuskäynti, ja sen aikana kävi ilmi, että yrittäjä oli rikkonut useita ympäristövelvoitteita. Kunta teki poliisille selvityspyynnön.

Nyt yrittäjää ja hänen silloista työntekijäänsä syytetään törkeästä ympäristön turmelemisesta. Syytteen mukaan alueelle on perustettu luvaton maa-aineksen kaatopaikka.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Syytteen mukaan yrittäjän omistamalle kiinteistölle on useiden vuosien ajan tuotu maata useilta kittiläläisiltä rakennus- ja purkutyömailta. Yhteensä maata on syyttäjän arvion mukaan tuotu vähintään 7000 kuutiota, muun muassa noin 2300 kuutiota paikalliselta hotellityömaalta. Syyttäjän mukaan yrittäjä on ollut tietoinen, että maa-aineksen seassa on ollut roskaa ja muuta jätettä.

Syyttäjän näkemyksen mukaan yrittäjä on käyttänyt maarakentamisessa jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia tarkoituksenaan vähentää liiketoimintansa kustannuksia. Syyttäjä katsoo, että yrittäjän päämääränä on ollut laajentaa ja muokata aluetta hänen ja hänen vuokralaisensa yritystoiminnan tarpeisiin eikä hän tästä syystä ole edes pyrkinyt selvittämään, sisältävätkö maa-ainekset ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita.

Myös työntekijä on syyttäjän mukaan tiedostanut, että kyse on kielletystä jätteiden hävittämisestä maahan hautaamalla, ja hän on toiminut siksi tahallisen piittaamattomasti.

Yrittäjän ja hänen työntekijänsä lisäksi myös alueella vuokralaisena olleelle toiselle yrittäjälle on nostettu syyte ympäristön turmelemisesta. Vuokralainen on käyttänyt aluetta varikko- ja varastoalueena sekä myös jätteiden säilytys- ja käsittelypaikkana.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Osa maamassoista on syytteen mukaan läjitetty ja levitetty alueella olevalle suolle, minkä seurauksena suon veteen on levinnyt jätettä ja lietettä.

Jätemaita on syytteen mukaan levitetty myös alueen läpi Immeljärveen virtaavan ojan päälle ja se on tulvinut. Kunnan omistamalla maa-alueella sijaitseva kuntoilu- ja virkistysreitti on jäänyt osittain veden alle.

Myös kiinteistön lähellä olevaan lähdelampeen on syytteen mukaan oikeudetta läjitetty jätemaita niin, että noin puolet lähdealtaasta on peittynyt ja maaläjitys on haudannut kokonaan alleen lähteestä lähtevän puron.

Yrittäjä on syyttäjän mukaan levittänyt jätteeksi luokiteltavia maa-aineksia myös omistamansa kiinteistön ulkopuolelle, muun muassa kunnan omistamalle naapurikiinteistölle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen

MAINOS - mainos päättyy

Yrittäjän omistamalla kiinteistöllä on syyttäjän mukaan säilytetty ja käsitelty jätelain vastaisesti muun muassa öljytynnyreitä ja -kanistereita sekä muuta vaarallista jätettä ja maaperästä on löytynyt maahan valuneita polttoaineita ja muita öljypohjaisia aineita.

Syytteen mukaan yrittäjä on myös polttanut kiinteistöllä ja sen lähialueella luvattomasti sekalaista jätettä, ja syyttäjän mukaan yksi maa-ainesten läjittämisen ja levittämisen päämäärä on ollut peittää jätteenpolttokasoja ja palamatonta jätettä.

Yrittäjän saama toinen syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta koskee toista hänen omistamaansa maa-aluetta, jossa lähteestä alkunsa saavan luonnonpuron yhteyteen on kaivettu ilman vaadittavaa lupaa suuri, noin 70 metriä leveä vesiallas. Syyttäjän mukaan vesialtaan lähistölle on rakennettu kaksi luvatonta jätevesien imeytyskenttää ja alueelle on haudattu jätteitä kiinteistöjen kaivovesijärjestelmistä ja alueen lähistöllä olleen kodan käymälästä sekä myös hevosen raato.

Puron vesien osittaisesta johtamisesta altaan kautta on syytteen mukaan aiheutunut pilaantumisen vaaraa purolle ja sen alapuolisille vesistöille.

Syytteen mukaan yrittäjä on toiminnallaan osoittanut vakavaa piittaamattomuutta lakiin perustuvista velvoitteista ja toimintansa ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Toiminta on syyttäjän näkemyksen mukaan ollut pitkäkestoista, laajamittaista ja suunnitelmallista, sitä on jatkettu toistuvasti viranomaisten kielloista piittaamatta ja sillä on myös tavoiteltu ja saavutettu huomattavaa taloudellista hyötyä.

Syyttäjä vaatii, että yrittäjä tuomitaan törkeästä ympäristön turmelemisesta vähintään kuuden kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä vähintään 70 päiväsakkoon. Syyttäjä vaatii yrittäjälle myös vähintään neljän vuoden pituista liiketoimintakieltoa. Lisäksi syyttäjä vaatii, että yrittäjä tuomitaan menettämään valtiolle rikosten tuottamana taloudellisena hyötynä yhteensä 420 000 euroa.

Työntekijälle syyttäjä vaatii vähintään 60 päivän ehdollista vankeusrangaistusta ja päiväsakkoja.

Alueella vuokralaisena olleelle yrittäjälle syyttäjä vaatii vähintään 60 päiväsakon sakkorangaistusta ja 2000 euroa korvattavaa.

Asiassa pidettiin valmisteluistunto 25. syyskuuta, ja sen varsinainen käsittely alkaa 16. tammikuuta. Aikaa istuntoon on varattu kolme viikkoa. Asianomistajina asiassa ovat Kittilän kunta ja Lapin ely-keskus.

Ilmoita asiavirheestä